Jak se obchoduje?

MODEL TRHU

Základním modelem trhu s plynem je v ČR i v celé EU princip regulovaného přístupu k sítím (Regulated Third Party Access, rTPA), legislativně ukotvený evropskou směrnicí pro vnitřní trh s plynem v EU č. 2009/73/ES. Tento základní princip je také rozpracován v navazující české legislativě, jejíž základ tvoří zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění a vyhláška o pravidlech trhu s plynem.

Licencovanými účastníky trhu jsou:

 • Operátor trhu (OTE, a. s.) – je spolu s provozovatelem přepravní soustavy klíčovou „tržní institucí“ zajišťující fungování trhu. Zajišťuje registraci účastníků trhu, stejně jako vyhodnocení a zúčtování odchylek velkoobchodních účastníků trhu. V ČR je ze zákona i provozovatelem krátkodobého (vnitrodenního) trhu s plynem.
 • Provozovatel přepravní soustavy (TSO) – je výlučným držitelem licence na přepravu plynu. Je zodpovědný za zajišťování spolehlivého provozování a rozvoje přepravní soustavy, zodpovídá za řízení toků v přepravní soustavě a je provozovatelem plynárenského dispečinku.
 • Provozovatel distribuční soustavy (DSO) – je držitelem licence na distribuci a navazuje na činnost TSO. Distribuční soustava je vzájemně propojený soubor vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů a plynovodních přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy a souvisejících technologických objektů.
 • Obchodník s plynem – je fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na obchod s plynem a nakupuje plyn za účelem jeho prodeje. Má právo na přístup k síti a na dopravu plynu, na přístup na trh za stanovených podmínek, na nákup a prodej plynu.
 • Výrobce – je držitelem licence na výrobu. Výrobce má právo na připojení a přístup do přepravní a distribuční soustavy.

Další důležití účastníci trhu

 • Subjekt zúčtování (SZ) – Účastník trhu s plynem, který má právo přístupu k sítím a který zodpovídá za odchylky sjednané a naměřené energie v jednotlivých plynárenských dnech.
 • Registrovaný účastník trhu (RÚT) –Účastník trhu s plynem, který má (pouze) právo přístupu k sítím a je registrován v IS OTE. Identifikován stejně jako SZ je exkluzivním registračním číslem, které přiděluje OTE.

NÁKUP ZEMNÍHO PLYNU

Cílem nákupu plynu je minimalizovat náklady na jeho pořízení. Toho lze dosáhnout vhodnou volbou produktu a modelu nákupu plynu a současně vhodně zvoleným způsobem řízení dodávky, a to jak z hlediska ceny, tak z hlediska jejího objemu. Cílem je také udržet profitabilitu svých produktů, v našem případě cenu konečné dodávky tepla vyrobeného ze zemního plynu.

Co vše ovlivňuje cenu, nezávisle na typu nákupu

 • Načasování obchodu (nastavení momentů postupného nákupu)
 • Objem energie (hraje menší roli, než se obecně věří)
 • Diagram odběru
 • Požadovaná tolerance odběru (flexibilita) – 15 % jako standard
 • Schopnost predikce odběru a její úspěšnost
 • Počet odběrných míst zákazníka
 • Požadované podmínky dodávky (bankovní záruka, reference)
 • Finanční podmínky (zálohy, doba splatnosti faktur, mimořádná vyúčtováni ad.)

NÁKUP PŘES OBCHODNÍKA

Nejběžnější a pro odběratele nejméně náročný je nákup přes obchodníka, který v současnosti využívají prakticky všichni odběratelé v ČR. Na trhu je celá řada obchodníků nabízející produkty na míru. Dodávka koncovým zákazníkům se stále více blíží standardizovanému velkoobchodnímu způsobu obchodování a tento trend bude i nadále pokračovat. Mezi nevýhody však patří snížená možnost reakce na změnu podmínek na trhu a při nevhodné volbě produktu obtížná změna v průběhu smlouvy.
Přehled konkrétních možností nákupu na příkladu hypotetického zákazníka o roční spotřebě 10 000 MWh naleznete
zde

VLASTNÍ NÁKUP a NÁKUP NA BURZE

Mezi další možnosti patří založení vlastního obchodníka, případně nákup na energetické burze. Tyto varianty sice nabízejí větší volnost při nákupu plynu a lepší možnost optimalizovat prodej/nákup, ale vyžadují držení licence, přinášejí vyšší rizika a vyšší finanční, administrativní či personální nároky.

Volba vhodného modelu nákupu plynu bude vždy individuální. Nákup na vlastní účet může být vhodnější pro velké spotřebitele, pro malé teplárny bude vždy komfortnější nákup přes obchodníky, kterých jsou na trhu desítky.

OBCHODOVÁNÍ S ELEKTŘINOU

Přechod teplárny na zemní plyn nabízí také možnost instalace kogeneračních zařízení o různých výkonech, a to nejen v místě stávajícího zdroje, ale také do decentrálních výměníkových stanic. Díky výrobě elektřiny z kogenerace a využití odpadního levného tepla získává provozovatel jednak dodatečný výnos z prodeje elektřiny, ale také podporu pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET) garantovanou na 15 let. Tento ekonomický efekt pomůže zvýšit zisk a přispět ke snižování ceny tepla.

Výroba a obchodování s elektřinou je oblast s novými příležitostmi, jako je například chystaná možnost zapojení zdroje do poskytování podpůrných služeb ČEPS, což je opět spojené s dodatečnými výnosy.

MOŽNOSTI PODPORY A PRODEJE VYROBENÉ ELEKTŘINY DO 5 MWe

Podpora KVET

Podpora KVET v této kategorii je vázána na použité palivo, zejména ale na počet provozních hodin výrobny (kogenerační jednotky). Výrobny jsou z hlediska podpory rozděleny do kategorií do 200 kWe, do 1000 kWe a do 5000 kWe. Každé kategorii je pro 3000 resp. 4400 provozních hodin ročně každoročně přiznávána podpora KVET, která platí po celý kalendářní rok.
Konkrétní výše podpory pro jednotlivé kategorie je uvedena v tabulce
zde

Prodej silové elektrické energie

Postup při prodeji silové elektrické energie je s ohledem na omezený počet provozních hodin odlišný od zdrojů nad 5 MWe. S ohledem na provozní omezení zdrojů (maximální počet provozních hodin za den, maximální počet startů, doba odstávky mezi dvěma starty, velikost akumulačních nádrží atd.) je ve spolupráci s obchodníkem zvolen optimální výrobní diagram zdroje na obchodované období (například na kalendářní rok). Obchodníci zpravidla umožňují výrobcům prodat vyrobenou elektřinu podle cen PXE, schopnost výrobny dodávat elektrickou energii ve špičkách pak oceňují formou pevného koeficientu, kterým je cena takto prodaná elektřiny násobena.

NAD 5 MWe

Podpora KVET

Podpora KVET v této kategorii není vázána na použité palivo ani na počet provozních hodin zdroje. Musí pouze splňovat minimální hodnoty ÚPE a celkové účinnosti. Podpora KVET v této kategorii činí 200 Kč/MWh vyrobené elektrické energie.

Prodej silové elektrické energie

Silovou elektrickou energii výrobce zpravidla prodává prostřednictvím obchodníka. Prodej silové elektrické energie ze zdrojů spalujících zemní plyn se principielně neliší od prodeje ze zdrojů na uhlí. Je třeba vycházet z technicko-ekonomických omezení a zvolit optimální poměr mezi náklady a výnosy.
Více informací na téma Obchodování se zemním plynem a s elektřinou naleznete v materiálech ke stažení
zde