Jak se připojit

Celková úroveň plynofikace v České republice patří k nejvyšším v Evropě. Vytíženost distribuční soustavy (DS) zároveň nedosahuje kapacit, pro které byla historicky budována. Díky tomu a robustnosti přepravní soustavy nabízí tuzemská plynárenská soustava dostatečnou kapacitu a dostupnost pro připojení téměř všech teplárenských provozů.

V tuzemsku působí tři distributoři a jeden přepravce zemního plynu, každý v rámci svého území. Společně tvoří bezkonkurenční tržní prostředí se společným cílem – zajistit bezpečné a spolehlivé dodávky zemního plynu po celé ČR.

DISTRIBUČNÍ
SOUSTAVA

km plynovodů

Ostatní území ČR

km plynovodů

Hlavní město Praha

km plynovodů

Jižní Čechy

PŘEPRAVNÍ SOUSTAVA

km plynovodů

Celé území ČR

SPOLUPRÁCE S DISTRIBUTORY (DSO)

Obecně má česká plynárenská soustava dostatečnou kapacitu. V některých lokalitách však historicky není distribuční síť (VTL i MS) na objemy zemního plynu potřebné pro výrobu tepla plně dimenzována. V takových případech je nutné distribuční síť optimalizovat, zejména z pohledu přetlakování, navýšení dimenzí plynovodů nebo navýšení výkonů RS.
Pozor! V závislosti na způsobu připojení (s úpravou, nebo bez úprav distribuční soustavy) může proces připojování trvat i několik let. V případě nově budovaných plynárenských zařízení je pak nutné vzít v potaz časovou náročnost související se stavebním řízením a řešením majetkoprávních vztahů. Přechod z uhlí na zemní plyn je tak třeba plánovat s dostatečným časovým předstihem. Než připojíte teplárnu k distribuční soustavě, je nutné projít rovněž několika formálními kroky. S jejich vyřízením vám však rádi pomohou zástupci distribučních společností.

V této souvislosti známe tři možné scénáře přechodu tepláren na zemní plyn.

Existující VTL přípojka

 • Zdroj CTZ již připojen k DS
 • Potřeba navýšit kapacitu

Připojení zdroje z VTL – Bez úpravy DS

 • Existuje volná kapacita
 • Investice – VTL plynovodní přípojka
 • Doba realizace 1 – 3 roky

Připojení zdroje z VTL – S úpravou DS

 • Připojení podmíněno úpravou VTL soustavy
 • Doba realizace 1 – 5 let, závislá na rozsahu úprav VTL soustavy

NEJSTE NA TO SAMI

S čím vám pomohou distribuční společnosti?

 • Individuální posouzení a řešení na míru dle daného provozu a lokality
 • Doporučení optimální trasy připojení
 • Asistence při zpracování žádosti a potřebné dokumentace
 • Konzultace při přípravě Projektové dokumentace
 • Majetkoprávní problematika
 • Podpora v průběhu stavebního řízení a získání potřebných povolení
 • Součinnost při realizaci včetně připojení k distribuční soustavě

NEŽ SE PŘIPOJÍTE K DS

Přechod z uhlí na zemní plyn je třeba plánovat s dostatečným časovým předstihem. Než připojíte teplárnu k distribuční soustavě, je totiž nutné projít několika formálními kroky. S jejich vyřízením vám však rádi pomohou zástupci distribučních společností.

Konkrétně je nutné vyřídit:

 • Žádost o připojení k DS, vyplnění a podání žádosti
 • Posouzení žádosti o připojení a uzavření smlouvy o připojení
 • Vydání stanoviska ke stavebnímu řízení
 • Vybudování, případný odprodej PZ a splnění všech podmínek dohodnutých ve Smlouvě o připojení k DS
 • Uzavření smlouvy o sdružených dodávkách plynu nebo smlouvy o distribuci u vámi zvoleného obchodníka s plynem
 • Žádost o instalaci měřicího zařízení (plynoměru) a sjednání termínu jeho montáže
 • Montáž měřicího zařízení a zahájení odběru

SPOLUPRÁCE S PŘEPRAVCEM (TSO)

Společnost NET4GAS provozuje vysokotlaké plynovody pro mezinárodní tranzitní a vnitrostátní přepravu zemního plynu o celkové délce 3823 km, se jmenovitými tlaky od 4 do 8,5 MPa. Z přepravní soustavy (PS) je zemní plyn dále předáván přes 100 předávacích stanic do vnitrostátní distribuční sítě plynu, k přímo připojeným zákazníkům a do zásobníků plynu.

Podmínky pro připojení odběrného místa zákazníka

 • Minimální projektovaný výkon zařízení odpovídající celkovému ročnímu odběru zařízení ve výši 10 000 MWh/rok
 • Volná kapacita přepravní soustavy v místě připojení
 • Technická možnost připojení, která je určena provozními podmínkami v příslušné části přepravní soustavy
 • Podání žádosti o připojení žadatelem
 • Uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem a provozovatelem

NET4GAS je Vám k dispozici:

 • S vyplněním a přípravou žádosti o připojení
 • S nalezením nejvhodnějšího technického řešení
 • Ohledně konzultace projektové dokumentace
 • Se součinností při stavebním řízení
 • Při konzultaci majetkoprávních vztahů a věcných břemen
Jednotlivé fáze zajištění povolení výstavby i realizace nového připojení mají své (zákonné) lhůty. Je tedy vhodné začít s připojením k soustavě co nejdříve.
Žádost o připojení, stejně jako podmínky a příslušené kontakty naleznete
zde
Klíčové náležitosti pro připojení k přepravní soustavě definují dva základní dokumenty:
Kromě výstavby a přípravy nové technologie připojované k přepravní soustavě musí žadatel postavit předávací (a regulační) stanici, do níž společnost NET4GAS umístí svou technologii obchodního měření, IT a přenosu dat. Případnou výstavbu nového plynovodu či posílení stávající přepravní soustavy realizuje společnost NET4GAS.

Podíl žadatele na nákladech provozovatele přepravní soustavy na připojení je dán přílohou č. 6 Vyhlášky č. 62/2011 Sb.

SPRÁVNÝ POSTUP A ČASOVÁ NÁROČNOST:

Protože přesný postup je vždy individuální podle konkrétního projektu, v případě zájmu o informace týkající se možnosti připojení k přepravní soustavě se neváhejte obrátit na kolegy ze společnosti NET4GAS, kteří s Vámi možnosti připojení na přepravní soustavu včetně očekávané časové náročnosti rádi detailně proberou.
Více informací na téma Připojení k plynárenské soustavě naleznete v materiálech ke stažení
zde